X

Genel Sıkça Sorulan Sorular

Sigorta; aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan tüzel ya da kişilerin, belirli bir miktar prim yani para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada ve tazmin etmede kullanıldığı, bir risk karşılama sistemidir.

Prim; sigortalanan bir riske, sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olarak, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen ya da ödenecek olan tutardır.

Poliçe; poliçe üzerindeki yasal hak ve yükümlülüklerin devrinin yazılı olduğu sözleşmedir.

Teminat; sigortaya konu olan ve belirli bir prim üzerinden sigortalanan şeyin kısmen ya da tamamen hasarlanması sonucunda , hasarın, poliçe şartları dahilinde tazmin edileceği konusunda sigortacının, sigortalıya ya da sigortadan menfaat sahibi olan kişiyi verdiği garantidir.

Sigorta günümüzde lüks değil, bir ihtiyaç ve mecburiyet haline gelmiştir. Yaşamın her alanında karşılaşılabilecek olası risklere karşı önlem almak ve küçük primlerle büyük risklerin ekonomik sorumluluklarını azaltmak için sigorta yaptırılmalı.Konut Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Konut Sigortası bir mülkiyet sigortası türüdür. Özel bir emlak ve konutu kapsar. Çeşitli kişisel sigorta korumalarını birleştiren bir sigorta poliçesidir. Barınma veya içinde bulunan mülküyle ilgili kayıpları içerebilecek çeşitli bireysel sigorta türlerini içerir.

Yürüyüş, protesto ya da terör eylemleri gibi toplumsal olaylar sonrasında oluşabilecek hasarları konutsigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Hırsızlık mağduriyetini kapsayan konut sigortasıyla eşyalarınızıda sigorta altına alabilirsiniz. Konut sigortasının diğer avantajı ise kiracılar için garanti sağlamasıdır.

Konut sigortası; yangın, sel-su baskını, fırtına, kara/hava/deniz taşıtları çarpması, dumanın yol açtığızararlar, yer kayması, terör, kar ağırlığı ve civarınızda yaşanarak sizin için tehdit oluşturabilecek grev,lokavt, halk hareketleri ve kötü amaçlı eylemler gibi durumları kapsamı altına alır.

DASK, yalnızca deprem ve depreme bağlı sebeplerden kaynaklanan hasarlar konusunda bir güvencesağlar. Ancak konut sigortası yalnızca depremde değil, bunun yanı sıra yangın, sel, su baskını gibiçeşitli risklere karşı da konut sahipleri için güvence sağlar.

Konut sigortasının kombi arızasını kapsaması için elektronik ev eşyalarının poliçeye dâhil edilmesigerekir. Aksi halde konut sigortası kombi arızasını kapsamaz. Yani poliçede, elektrikli eşya arızasısigorta kapsamındaysa, sigorta kombi arızasını kapsar.

Konut sigortası genel olarak ortak kullanım alanlarını kapsamaz ve bu alanlar ayrı bir poliçe ilesigortalanmalıdır. Sigortanızı yaptırırken ortak kullanım alanları için payınıza düşen tutarı dapoliçenize ekletebilirsiniz.

Evet, mevcut konut sigortası sadece bina için değil, ev eşyalarını da kapsayacak teminatlar iledüzenlenmiş ise konut sigortası içerisinde verilen eşya teminatı tutarından çalınan eşyalar içintazminat ödemesi yapılır.

Konut sigortası yalnızca depremde değil, bunun yanı sıra yangın, sel, su baskını gibi çeşitli risklerekarşı da konut sahipleri için güvence sağlar.

Konut sigortası bir paket sigortadır ve yangın ana teminat olmakla birlikte içinde birbirinden farklıbirçok ek teminat bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de komşuluk mali sorumluluk teminatıdır.Bu teminata sahip olan mal sahibi veya kiracı teminat altına alınmış herhangi bir olay sonucundakomşu bina/daire ve/veya mal ya da eşyalarda doğrudan meydana gelen zararları karşılamaktadır.

Konuta yönelik hazırlanmış mevcut poliçe kapsamında bina poliçe teminatlarına dahil edilmişse malsahibinin uğradığı zarlar da teminat altına alınmış olur ve olası zararlar karşılanır. Bununla birliktegenel uygulamada konut sigortası kiracı tarafından yapıldığında bina teminatı eklenmez.Ferdi Kaza Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Ferdi kaza sigortası, beklenmedik kaza riski nedeniyle kendinizi teminat altına alabileceğiniz birsigortadır.

Kaza, ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızayamaruz kalmasıdır.
Ferdi kaza sigortaları kapsamında aşağıdaki haller “kaza” olarak sayılır:
Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden,
Yanıklardan ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,
Yılan veya böcek sokması sonucunda meydana gelen zehirlenmeler,
Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan kaynaklanan yaşam kaybı veya bedeni arızalar.

Ferdi kaza sigortası, poliçede belirtilen teminat limiti ve şartları ile tüm dünyada geçerlidir.

Kaza Sonucu Vefat Tazminatı
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatı
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

https://tsb.org.tr/media/attachments/Ferdi_Kaza_Sigortas%C4%B1_Genel_Sartlar%C4%B1.pdf

Ferdi Kaza Sigortası'nın asıl amacı, kaza sonucunda vefat etmeniz durumunda geride kalan ailenize ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere; kaza sonucu kalıcı sakatlanmanız durumunda ise size finansal destek sağlamaktır.

Bireysel durumunuza; hanenizde kaç kişiye baktığınıza, her ay ne kadarlık ödeme yapabileceğinize,kaç yaşında olduğunuza ve ne kadarlık bir ödeme planına ihtiyaç duyduğunuza göre farklılık gösterir.

Ferdi Kaza Sigortası Aldığınız ürüne göre yıllık ya da uzun süreli olabilir.

Evet, kendiniz adına birden fazla poliçe yaptırma hakkına sahipsiniz.

Evet, birinci derece akrabalarınızı lehtar olarak gösterebilirsiniz ve birden fazla lehtar ekleyebilirsiniz.

Lehtarın gerçek kişi olma şartı yoktur. Lehtarlar tüzel kişiler de olabilir.

Hayat Sigortası’ndaki vefat teminatı hastalık ya da kaza sonucu ölüm riskine güvence sunmaktayken, Ferdi Kaza Sigortası’nın vefat teminatı sadece kaza sonucu meydana gelen ölüm riskine güvence sunmaktadır.

Ferdi Kaza sigortası sadece sigortalı kişiyi kapsamaktadır.

Evet. Kendiniz gibi ailenizi de güvence altına alabilirsiniz.

Teminat tutarını değiştirebilirsiniz.

Aksi teminatlarda belirtilmedikçe; Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda detayları belirtilen durumlar sigorta kapsamında değildir. Savaş, cinayet ya da cinayete teşebbüs, sigortalının kendini isteyerek tehlikeye atması, nükleer, biyolojik, kimyasal maddelere maruz kalma, grev veya halk hareketi ya da terör eylemlerine katılım sonucunda sigortalının vefat veya bedenen zarar görmesi halleri sigorta kapsamında değildir. Ayrıca motosiklete binmek, her türlü avcılık, dağcılık, her türlü yapılan spor, deprem, sel vb. doğal afetler ile yolcu sıfatı dışında havada seyahat kapsamında sigortalının vefat veya bedenen zarar görmesi halleri de sigorta kapsamında değildir. Madenciler, yeraltı işlerinde çalışanlar (sondaj, kazı vb.), yüksekte çalışan işçiler (inşaat, gökdelen vb.), patlayıcı/yanıcı madde ile çalışanlar, yüksek akım altında elektrik işleri ile uğraşanlar, para nakli yapan taşıyıcılar, hava fotoğrafçılığı yapanlar, asker ve özel harekât polislerinin mesleki faaliyetleri sırasında geçirebilecekleri kazalar sigorta kapsamında değildir.

Madende çalışanların, asker/korucu/özel harekat polisi gibi kolluk gücü mensuplarının, yanıcı patlayıcı madde bulunan ortamlarda ve/veya o maddeler ile çalışanların ve o maddeleri taşıyanların, motor kuryelerin, mesleği gereği yüksekte çalışanların, pilotların, hosteslerin, yüksek elektrik akımı ile çalışanların ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda bahsi geçen diğer meslek gruplarındaki kişilerin mesleki faaliyetlerini icra ederken karşılaşabilecekleri mesleki riskleri kapsam dışındadır.Hayat Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Hayat sigortası, sigortalının ölümü veya hayatta kalması halinde senin ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına alır. Yaşamını kaybetmen durumunda yakınlarının, daimi bir sakatlık durumunda ise hem senin hem de yakınlarının yaşam standartlarını ekonomik açıdan korumanı sağlayan bir güvencedir.

Hayat Sigortası;
Herhangi bir maluliyet durumunda hayat standartlarınızı aynı şekilde devam ettirebilmenizi sağlar.
Vefat durumunda, sevdikleriniz kendilerine ödenecek para ile yaşam standartlarını devam ettirebilir.
Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.
Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda, yüksek tutarlı tedavi giderleriniz düşük primlerle ödenmiş olur.
Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanmanız durumunda size finansal destek sağlar.

Birikim yapmak ve/veya hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen herkes hayat sigortasından yararlanabilir. Teminat türüne ve seçeceğiniz ürüne göre bazı ürünlerde sağlıklı olma koşulu ya da yaş sınırı aranabilir.

İhtiyacınıza yönelik seçeceğiniz hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kritik hastalıklara yakalanma, kaza ya da hastalık sonucu tam/kısmi sakatlık, tedavi giderleri, gelir kaybı, istem dışı işsizlik, hastaneye yatırılma ve daha fazla durumda teminatlara sahip olabilirsiniz. Teminatlarınız seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişebilir. Teminatların kapsamları için hemen bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında yaşam kaybı ve/veya sakatlık teminatları bulunabilirken, bireysel emeklilik sistemi söz konusu teminatları içermemekte, sadece birikim amacı taşımaktadır.

Dilediğiniz kişinin hayatını, yaşam kaybı veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilirsiniz. Ancak, sigortalının hayatının

Evet sahip olabilirsiniz. Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belge talep edebilir.

Hayat sigortası riskin gerçekleşmesiyle sona erer.

Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur. Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir.

Kritik Hastalıklar Sigortası; kanser, kalp krizi, inme ya da hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet risklerine karşı finansal güvence sağlar. Alacağınız toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz.

Hayat sigortalarında gider payı, üretim masrafı, işletme masrafı ve erken ayrılma kesintisi alınabilir. Bu kesintilerin yapısı ürün özelliğine göre değişiklik gösterir.Kasko Sıkça Sorulan Sorular

Kasko sigortası zorunlu değildir, kişiler araçlarının başına gelebilecek beklenmedik durumlara karşı koruma altına alma amaçlı isteğe bağlı olarak kasko yaptırabilir.

Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası arasındaki en temel fark; birinin zorunlu, diğerinin ise isteğe bağlı olmasıdır.
Zorunlu Trafik Sigortası herhangi bir kaza halinde karşı tarafta oluşabilecek zararları kapsarken kasko, kendi aracınızla ilgili hasarları karşılar.
Trafik Sigortası’nın sınırlarını devlet belirler ve sabittir. Bu nedenle oluşabilecek kaza durumlarında karşı tarafın maddi ve bedensel zararları belirli limitler dâhilinde karşılanır. Kaskoda ise poliçe kapsamı genişletilebildiği için sınırları sigorta sahibinin kendisi belirler.
Zorunlu Trafik Sigortası’nın teminat limitleri belirli oranlarda olsa da Trafik Sigortası fiyatları serbest tarife üzerinden gerçekleştirilir. Kasko fiyatları poliçenin neleri kapsadığına göre değişiklik gösterdiğinden temel amaç, kaskonun en ucuzunu değil en avantajlısını bulmaktır.

İsteğe bağlı olarak satın alınan kasko sigortası, trafikte seyir halindeyken karşılaşılan risklere karşı hazırlıklı olmayı sağlıyor. Genel kasko, araçların; çarpma, çarpılma, çarpışma, yangın çıkması sonucu hasara uğraması, çalınması durumunda oluşan hasarları karşılıyor.

Kasko teklifi almak ruhsatınızı bizimle paylaşmanız yeterlidir.

Hasarsızlık indirimi, kasko poliçenizi satın alırken ödeyeceğiniz primi %60'a varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir ve bu sayede tasarruf etmenizi sağlar. Kaskoda hasarsızlık indirimi, kasko hasarsızlık kademelerine göre yapılmaktadır.

Ortaya çıkabilecek kazalar sonucu oluşacak hasarların zorunlu trafik veya kasko sigortası kapsamında onarımının yapılması hasarsızlık indirim hakkının kaybolmasına neden olur. Ancak indirim hakkının kaybedilmemesi için aracın onarım masrafları poliçeye yansıtılmadan karşılanırsa hasarsızlık indirimi devam eder.

Sigorta şirketi ve araç değişikliği olması durumunda da sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimlerini Tramer kayıtlarında kontrol etmeye devam eder.

Araç kasko değer listesi Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından, araçların marka, model ve üretim zamanına göre değerlerinin aylık olarak sıralandığı listedir. Bu değerler araçların kasko sigortası işlemlerinde ve motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde kullanılır.

Kasko değeri; araç marka, model ve üretim yılı doğrultusunda belirlenir ve aracınızın ortalama piyasa değerini belirtir. Eğer araç sıfırsa imalatçı ve ithalatçı firmalardan alınan fiyat listeleri göz önünde bulundurulur.

Kasko poliçeleri genellikle yıllık olarak yapılır ve 1 yıl sonra tekrar yenilenir. Bununla birlikte poliçe yenilemenin zamanı ve sınırı bulunmamaktadır. Taşıt sahipleri kasko poliçesi yaptırmanın zamanını maddi durumlarının el verdiği vakte göre belirleyebilir, teminatlarını da isteğe bağlı şekilde oluşturabilir.

Savaş, istila, düşman hareketleri, darbe, iş savaş, ihtilal, isyan ve ayaklanma gibi durumlarda araçta meydana gelebilecek hasarlar kasko sigortası poliçe kapsamı dışındadır. Ayrıca belitilen bu durumlarda kolluk kuvvetlerinin müdehaleleri nedeniyle oluşabilecek hasarlar da teminat kapsamı dışında kalan durumlardandır.

Anlaşmalı sigorta şirketinin çağrı merkezi aranarak hasar ihbarı yapılabilir. Anlaşmalı sigorta şirketinin acentelerine başvuruda bulunarak hasar ihbarı yapılabilir. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislere araç bırakılarak hasar ihbarı yapılabilir.

Kasko sigortası aracı çarpma, çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs halinde oluşabilecek hasarı karşılayan sigorta türüdür. Standart bir kasko sigortası teminatları arasında bulunan çarpma, çarpılma teminatı aracın seyir halindeyken herhangi bir araç ya da isime çarpması sonucunda oluşacak hasarı karşılar.

Aracın merkezi kilit ve alarm sisteminin değiştirilmesi, ek teminatlar arasında yer alır. Bu teminata sahip kasko poliçelerinde kaskodan faydalanmak mümkündür.

Sigorta şirketi ve araç değişikliği olması durumunda da sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimlerini Tramer kayıtlarında kontrol etmeye devam eder.

Araç satışında kasko poliçesi alıcıya devredilmez yani el değiştirmez. Sigorta şirketi tarafından kasko sigortası otomatik olarak iptal edilir. Araç sahibi ise bu kasko sigortasını yeni aracına devredebilir ya da kalan gün sayısına göre primini hesaplatarak sigorta şirketinden ödeme talep edebilir.

Ticari araç sürücüleri alkollü şekilde kaza yaptıklarında oluşan hasar kasko teminatı dışında kalır. Bunun yanında araç sürücüsü alkollü iken kaza yapmış ve kusurlu bulunmuşsa karşı tarafa trafik poliçesinden tazminat ödenmesi durumu ortaya çıkar.

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.

Kasko yaptırırken öncelikle size sunulan teminatları ve hizmetleri gözden geçirmelisiniz. En düşük fiyatlı kasko teklifi her zaman doğru kasko olmayabilir. En Teminatlar İçin Özçete Sigorta Uzman Ekibi Tüm Sorularınıza Cevap Verecektir. Hemen Bizimle İletişime Geçerek Bilgi Alabilirsiniz.

Aracın kaza yapması veya bozulması gibi durumlarda aracı çekme hizmeti,
Aracın yakıtının biterek yolda kalması gibi durumlarda yakıt temin edilmesi hizmeti,
Aracın lastiğin patlaması gibi durumlarda lastik değişim hizmeti,
Anahtarın bozulması, unutulması veya kaybolması gibi durumlarda çilingir hizmeti,

Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarihi öğrendikten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da elinden geldiğince uymalıdır.

Hırsızlık olayında aracın anahtarı evden, yıkma, devirme, kırma, zorlama, öldürme, yaralama, zoraki tehdit kullanarak veya şiddetle, bedeni çeviklikle haksız bir şekilde alındığı takdirde kasko şirketi ek teminat sayesinde zararı karşılayacaktır.

Araç çalındığında kasko sigortası tazminatı için bekleme süresi var mıdır? Kaskolu araç çalındığında durum derhal yetkili makamlara bildirilmelidir. Bu bildirim tarihinin üzerinden 30 gün geçtikten sonra çalınan araç halen bulunamamışsa, 30 gün önce başvuru yapıldığını belgelemek suretiyle tazminat talebinde bulunulur.

Sigortalı aracın fabrika çıkışı orijinalinde bulunan aksesuarlar teminata otomatik olarak dahildir. Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi online servislerini kullanarak trafik ve kasko poliçenizi sorgulayabilir, yürürlükteki poliçenizin son bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası; araç sahibinin üçüncü şahıslara verdiği maddi zararın, trafik sigortası teminatları kapsamında karşılanmasının ardından kalan kısmı (maddi ve manevi) güvence altına alan bir sigortadır.

Kara taşıtları sigortası ya da kısaca kasko; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi.

Kazaya karışmanız durumunda eğer karşı taraf tamamen kusurluysa ve kaskonuzdan hasar talep etmeniz durumunda hasarsızlık indiriminiz bozulmaz.

0216 660 06 17 Numaralı telefondan hemen bize ulaşarak, en iyi teminatlarda Kasko fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Kasko sigortası genel şartlarına göre kasko çeşitleri; dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört farklı kategori içinde değerlendirilir ve kasko türüne göre teminat kapsamında değişiklik olur.

Poliçeye ekletilebilen teminatlar arasında enflasyon teminatı, deprem teminatı, terör teminatı, sel ve su baskını teminatı, ferdi kaza teminatı, ihtiyari mali mesuliyet teminatı, kilit sistemi teminatı ile yurt dışı teminatı gibi birçok teminat bulunur.

Kasko sigortası poliçe başlangıcından itibaren 1 sene boyunca geçerlidir. Bu süre içerisinde aracın bir kazaya karışması ve kazanın masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılandığı durumlarda kasko bozulmuş olur.Dask Sigorta Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem sonucu oluşabilecek yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi risklerin binaya vereceği hasarlar için poliçe üzerinde belirlenen limitlerle sınırlı olarak hasarı tazmin eder.

DASK'ı tapuda hak sahibi olan kişi yaptırmaktadır. Dolayısıyla kiracı kendi adına yaptıramamaktadır. Sadece sigorta ettiren adı altında poliçe düzenlenmektedir. Herhangi bir hasar sonrası tazminat hak sahibi olarak tapuda belirtilen kişiye ödenmektedir.

Sigortalının kimlik ve iletişim bilgileri:
Sigortalanacak binanın bilgileri:
Sigortalanacak taşınmazın bilgileri

DASK şartlarına göre tamamı ticari ve sınai amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamı dışındadır. Mesken olarak inşa edilmiş binalar içinde yer alan ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bölümler DASK kapsamında yer alır.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası’nın geçerlilik süresi 1 yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi dolmadan yenilenmesi gerekir

Konut sigortası ve DASK arasındaki temel farkı ise iki sigorta seçeneğinin kapsamları oluşturuyor. DASK, yalnızca depremin yol açtığı yıkılma, zarar görme, yangın, patlama, zemin kayması gibi durumlarda zararınızı karşılıyor ve deprem harici bir nedenle oluşan hasarlarınız, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmiyor.

Deprem sigortası zorunlu sigorta çeşitlerinden biridir. Afet Sigortaları Kanunu'na göre DASK sigortası yaptırmayanlar devletin sunduğu konut kredisi ve depremde binanın zarar görmesi durumunda yapılan yardımdan yararlanamaz. Ayrıca evine/iş yerine elektrik, su ve doğalgaz da bağlatamaz.

DASK yaptırma masrafı, kişinin ev sahibi olma durumunda ev sahibinindir. Kiracının sigortaya dair herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu yoktur.

Zorunlu Deprem Sigortası sosyal sorumluluğumuzdur. Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar.

Hemen bizi arayarak DASK poliçenizi yaptırabilirsiniz.

Konut Sigortası ve DASK aynı şey değildir. DASK, yalnızca deprem ve depreme bağlı sebeplerden kaynaklanan hasarlar konusunda bir güvence sağlar. Ancak konut sigortası yalnızca depremde değil, bunun yanı sıra yangın, sel, su baskını gibi çeşitli risklere karşı da konut sahipleri için güvence sağlar.

Deprem sigortası olan DASK olmadan tapu dairelerinde taşınmaz malların alım satım işlemlerini gerçekleştirmek mümkün değildir. Hatta sadece alım satım değil, ipotek ve kiralama işlemlerinin de DASK olmadan gerçekleşmesinin imkanı yoktur.

DASK, zorunlu olmasına rağmen herhangi bir maddi cezası bulunmuyor. Para cezasının aksine bu sigorta işlemini yaptırmayanların belirli işlemleri gerçekleştirmesi engelleniyor. Sigortayı yaptırmayan kişi ya da kişiler konut satma veya kiralama yapamama cezası alıyorlar.

İptal edilemez. Poliçe kapsamındaki binanın mal sahibi tarafından satışı halinde de DASK sigortasının hükmü devam eder.

DASK adres kodu deprem sigortası yaptırırken ya da yenilerken ihtiyacınız olan bir numaradır. UAVT bir diğer adıyla DASK Adres Kodu, ülke sınırları içerisinde yer alan bütün kayıtlı konutların sahip olduğu bir tür kimlik numarasıdır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), süresi dolan zorunlu deprem sigortası poliçelerini 30 gün içinde yenileyenlere ilk yenileme için yüzde 10, sonraki yenilemelerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

DASK poliçesi sadece binaya gelecek zararları karşılar, eşyaların ve bina içindeki diğer değerlerin hasar riskini üstlenmez. DASK poliçesi, deprem nedeni ile oluşan zararları karşılar. Bunlara deprem kaynaklı; yangın, yer kayması, infilak ve tsunami dahildir.

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılıyor.Seyahat Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Sigortanın süresi yurtdışına yapılan seyahatler için, ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaport ile tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaport ile tespit edildiği an sona erer.

Yurt dışı seyahatiniz sırasında kendinizi ve ailenizi olası risklere karşı güvence altına almak amacıyla seyahat sigortası yaptırmalısınız. Seyahat sigortasını bizi hemen arayarak hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Seyahat sigortası hangi sigorta şirketinden alınırsa alınsın aşağıdaki asgari teminatları içermek zorundadır;
Ani rahatsızlık ve hastalıklara karşı tıbbi tedavi teminatı.
Sigortalının tedavi edileceği en yakın sağlık kuruluşuna nakli,
Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli,
Vefat eden sigortalının nakli.
Bu teminatlar dışında sigorta şirketi tarafından ek teminatlar da verilebilmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde olabilir;
Sigortalının hastalanma veya kaza sonucu konaklamasının uzadığı durumda aile üyelerinden birinin nakil edilmesi ve konaklama masrafları,
Acil mesajların iletilmesi,
İlaç getirilmesi veya gönderilmesi giderleri,
Hastalık veya kaza nedeniyle yurtdışı kalış süresinin uzatılmasına bağlı giderler,
Seyahat sırasında sigortalının evinde meydana gelebilecek herhangi bir hasar nedeniyle eve dönüş masrafları,
Seyahat sırasında yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları
Bagajın kaybolması, çalınması ya da zarar görmesine bağlı giderler,
Bagajın bulunması ve sigortalı kişinin evine veya seyahat planladığı yere ulaştırılması giderleri,
Seyahatin iptali
Pasaport veya bilet kaybı

Seyahat sağlık sigortası denildiği zaman akla, genellikle yurt dışı vize başvurusu öncesinde yaptırılması zorunlu olan sigorta türü geliyor. Aslında seyahat sigortası yaptırmak sadece bir yasal mecburiyet değil, seyahat sırasında sigortalı bireyleri güvence altına alan değerli bir sigorta çeşididir.

Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulayan ülkelere giriş yapabilmen için geçerli bir yurt dışı seyahat sigortanın bulunması gerekiyor.

Evet, iptal ettirmek mümkündür. Seyahat sağlık sigortası satın almışsanız, seyahate çıkamamanız halinde poliçe başlangıç̧ tarihinden en geç 24 saat önce haber vererek poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla iptal işlemi yaptırabilir ve ödediğiniz sigorta primini geri alabilirsiniz.

Seyahat sigortası süresi en az yapılacak seyahatin gün sayısı kadar olmalıdır. Örneğin 10 günlük bir seyahat söz konusu ise 1 haftalık bir poliçe ile sadece ilk 7 gün teminat altına alınmış olur. Geriye kalan 3 gün için herhangi bir teminat verilmeyeceği için sigortalının riskleri tamamen teminat altına alınmamış olur.Trafik Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı plakalı aracınızla ülke sınırları içerisinde kısa süreli olarak bulunacaksanız veya uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı yapıyorsanız trafik sigortasından farklı bir hizmet ile yararlanabilirsiniz. Kısa vadeli trafik sigortasıyla tüm bu güvencelerden ülke sınırları içerisinde bulunduğunuz süre boyunca yararlanabilirsiniz. Kısa süreli olarak trafik sigortası hizmeti almanıza imkan tanıyan bu sigorta türünü kendi bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde yaptırabilirsiniz.

Araç trafik sigortası sözleşmesinin kapsamı ve teminat bedelleri, sigorta şirketine ve aracın durumuna göre değişebilir. Avantajlı bir sözleşmeye sahip olmak için poliçe incelenmeli, ana ve ek teminatlar hakkında bilgi sahibi olunmalı, farklı sigorta teklifleri değerlendirilmeli ve tüm ihtiyaçlar poliçeye dahil edilmelidir. Trafik sigortasının kapsamına göre ödenen prim miktarı farklılık gösterebilir.

Trafik sigortasının belli bir yenilenme süresi yoktur. Poliçenizin süresi 1 yıldır. 1 yıl dolduğunda hemen yenileme yapmanız gerekir.

Trafik sigortası zararları karşılar. Tam kusurluysanız karşı araçtaki değer kaybı da karşılanır. Trafik sigortasının limitleri vardır. Maddi teminat 1 Ocak 2022'den itibaren araç başına 50 bin liraya, kaza başına da 100 bin liraya çıkarıldı.

Çalınmış veya gasp edilmiş araçların sebep olduğu suç ve kazalarda, araç sahibi ve sigorta şirketi sorumlu görülmediği için, ödeme yapılmaz. Aracın çalındığı veya gasp edildiğini bilerek daha sonra aracı kullanmaya devam eden kişiler için de ödeme yapılması söz konusu değildir.

Trafik sigortası yaptırmadan araç ile kara yoluna çıkan sürücüler, (2022 yılı için) 169 TL trafik cezası ödemek zorunda kalır. Ayrıca trafik sigortası olmadan muayene yaptırılması da mümkün değildir.

posta ya da fax yoluyla da yapılabilir. Aracın el değiştirmesi nedeniyle trafik sigortası iptal edilecekse sigortalının araç satış belgesini de sigorta şirketine iletmesi gerekir.

Aracın pert olması konusunda karşılıklı anlaşıldığı takdirde sigorta şirketi azami teminat limitini geçmemek koşuluyla aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedelini belirler. Pert bedeli rayiç bedelden düşüldükten sonra kalan kısım sigortalıya ödenir ve hasarlı araç da bu haliyle sigortalıya bırakılır.

Trafik sigortası, sigortalı aracın neden olduğu kazalar için, zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre tazminat ödemesi yapar. Örneğin; bir kaza anında taraflardan biri %30, diğeri %70 oranında kusurluysa, her iki taraf kusuru oranında karşı tarafın hasarını öder.

Zorunlu trafik sigortası, kaza sırasında karşı tarafta oluşabilecek olan zararları karşılar.

Kaza sonrasında ortaya çıkan teminat dahilindeki maddi hasarlar sigorta tarafından karşılanır. Kaza sonrasında oluşan teminat dahilindeki bedeni sakatlıklar sigorta tarafından karşılanır. Üçüncü şahıslarda oluşabilecek hasarları güvence altına alır. Kazada suçlu olan taraf olsanız bile hasar masrafları sigorta tarafından karşılanır. Kişi başı vefat durumu sigorta ile teminat altındadır. Kaza başı vefat durumu sigorta ile teminat altındadır. Kaza sonrası süreçteki avukatlık giderleri sigorta ile teminat altındadır. Zorunlu trafik sigortası ile kazazedelerin tedavi masraflarının tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Kaza durumunda yaralananların kaza esnasındaki kusur oranına ve şahısların sağlık sigortasına sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın tıbbi malzeme ve ilaç masrafı karşılanır.

Zorunlu trafik sigortası karşı tarafın hasarlarını teminat altına alırken, kasko sigortası kaza durumunda sizin aracınızı güvence altına alır. Kasko teminatları, aracınızın hasara uğraması, çalınması ve benzeri gibi durumları kapsar. Kasko bedeli de bu nedenle sigorta poliçenizin kapsamına göre değişir.

T.C. kimlik numarası
Araç ruhsatı belge seri numarası
Araç plaka numarası
Aracın markası, tipi, kullanım şekli

İkinci el araç alımlarında, sigorta yaptırmak için araç sahiplerinin 15 gün süresi oluyor. Noterde gerçekleşen devir işlemlerinin ardından aracın yeni sahibine 15 gün mühlet verilerek Zorunlu Trafik Sigortası'nı yaptırması bekleniyor.

Trafik Sigortası sel dahil doğal afetlere ilişkin zararları ve sel sebebiyle taşıtın harici bir kıymete vereceği zararı karşılamıyor. Kara taşıtlarında sel hasarlarının tazmini kasko poliçeleri kapsamında yapılıyor.

Evet. Kazada kusurlu bulunan tarafın trafik sigortası karşı tarafın araç değer kaybını telafi etmek zorundadır.

Trafik sigortası basamak uygulamasında; poliçenin ilk yılının hasarla kapatılması halinde 3. basamakta %50, ikinci yılının hasarla kapatılması halinde 2. basamakta %100, üçüncü yılının da hasarlı kapatılması halinde ise 1. basamakta %150 oranında poliçe priminde artış uygulanır.

Eğer bir kaza esnasında sizin aracınızın camı kırıldıysa bu karşı tarafın sigortası tarafından karşılanır. Fakat her zaman cam kırılması için kaza yaşanmasına gerek yoktur. Bu tarz durumlar için ise Kasko Sigortasına sahip olmanız gerekmektedir.

Trafik sigortası teminatları; karşı tarafın maddi zararlarını ve sağlık masraflarını karşılamak üzere belirli limitlerle sınırlıdır. Karşı araçta oluşan hasarlar ya da karşı tarafa vereceğiniz manevi bir zarar, yüksek tazminat ödemeleriyle sonuçlanabilir. Bu durumların kurtarıcısı ise trafik sigortasıdır.

Trafik sigortası basamak uygulamasında; poliçenin ilk yılının hasarla kapatılması halinde 3. basamakta %50, ikinci yılının hasarla kapatılması halinde 2. basamakta %100, üçüncü yılının da hasarlı kapatılması halinde ise 1. basamakta %150 oranında poliçe priminde artış uygulanır.

Sigorta Şirketleri'nin, zorunlu bir sözleşme türü olan “Trafik Sigortası” gereği (motorlu araç işletenler adına), trafik kazalarından zarar gören üçüncü kişilere “tedavi giderleri” ödeme yükümlülükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilmiştir.

Tavan fiyat, araç sahibinin bulunduğu hasar basamağı, aracın kayıtlı olduğu şehir ve araç türüne göre ödenecek olan en yüksek Trafik Sigortası prim tutarıdır. Tavan fiyat, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası teklifini belirlemek için tavan fiyatı temel alırlar.

Zorunlu trafik sigortası poliçenizin yenileme tarihi, poliçenizin ne zaman başladığı ile ilgilidir. Poliçe şartları kapsamında trafik sigortası süresi bir yıl geçerlidir. Bu nedenle, yenilemeniz poliçe yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra olacaktır.

Trafik kazası sigortaya bildirim süresi 5 iş günüdür. Bu süre içinde kaza sigorta şirketine bildirmediği durumda, sigortalılar hak kaybı yaşayabilir.

Yeni araç için de yeni poliçe düzenlenmelidir. Araç sahibinin aracını sattıktan sonra prim iadesi alabilmesi için ise sigorta şirketine 10 gün içinde bildirimde bulunması gerekir.

Trafik sigortası yaptırmadan araç ile kara yoluna çıkan sürücüler, (2022 yılı için) 169 TL trafik cezası ödemek zorunda kalır.

Trafik sigortası zorunludur, kasko ise isteğe bağlıdır. Yani Karayolları Trafik Kanunu'na göre Türkiye'de her türlü motorlu taşıt sahibi zorunlu trafik sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Eğer yaptırılmazsa araçlar bağlanır.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Sigorta Şirketleri'nin, zorunlu bir sözleşme türü olan “Trafik Sigortası” gereği (motorlu araç işletenler adına), trafik kazalarından zarar gören üçüncü kişilere “tedavi giderleri” ödeme yükümlülükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilmiştir.

Trafik sigortası yaptırmadan araç ile kara yoluna çıkan sürücüler, (2022 yılı için) 169 TL trafik cezası ödemek zorunda kalır.

Bu durumda, sigortasız şekilde kazaya karışan kişiler, kendi masrafları haricinde karşı tarafın masraflarını da ödemek zorunda kalır. Kazaya karışan karşı tarafın sigortası yoksa, bu durumda her iki taraf da kendi masraflarını ödemek mecburiyetinde kalır.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için SGK'lı olmanız yeterlidir. 0-65 yaş arası kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan yararlanabilir. ( 0-5 yaş aralığındaki çocuklar ebeveynlerinden biri ile tamamlayıcı sağlık poliçesi alabilir. ) Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifinizi bizi arayarak hemen alabilirsiniz.

Sigorta yaptırmak isteyen kişide halihazırda bir hastalık durumu var ise mevcut hastalık teminat dışında kalır. Eğer sigorta yaptıran kişinin SGK sigortası aktif değilse tamamlayıcı sağlık sigortası yine kapsam dışı kalır. Ayrıca bütün ilaç masrafları ve diş tedavileri tamamlayıcı sigorta kapsamı dışındadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK ile anlaşması bulunan hemen hemen her özel sağlık kurumunda geçerlidir.

Tüm tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri; yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatından oluşur. Ayrıca bir kaza veya hastalık durumunda özel hastanelerin acil servislerinde tamamlayıcı sağlık sigortanızdan hemen destek alabilirsiniz. Siz sadece gittiğiniz özel hastaneye, 15 TL'lik katılım payı ücreti ödersiniz. Geriye kalan tüm masrafları sigorta şirketiniz %100 karşılar.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını iptal ettirmek isteyen poliçe sahibinin sigorta şirketine dilekçe yazması gerekmektedir. İptal işlem süreleri sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle beraber genel olarak 2-3 gün içerisinde gerçekleşir. İptal sürecinde esas alınan dilekçenin sigorta şirketine ulaştığı tarihtir.

Özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası gelir vergi indirimi avantajından, gelir vergisi ödemek ile yükümlü herkes faydalanabilir. Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen Bizi Arayın. 0216 660 06 17

Özel Sağlık Sigortası, teminatlarınız dâhilinde sağlık giderlerinizin belli bir oranda (örneğin %80) karşılandığı ve ek ücret ödemeniz gereken (örneğin %20) sigorta çeşididir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda ise poliçe limitine, teminatlara ve anlaşmalı hastanelere sadık kalmak koşuluyla ek ücret ödemeniz gerekmez.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılamadığı ya da ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konmuştur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, muayene, tetkik ve küçük cerrahi müdahaleler gibi ayakta tedavi hizmetleriyle oda, refakatçi, yemek, diyaliz ve buna benzer yatarak tedavi hizmetlerini kapsar.

Sigorta kapsamında ilaç, diş tedavisi ve gözlük, cam, çerçeve gibi giderler kapsam dışında tutulmaktadır. Bazı firmaların poliçelerinde yılda 1 defa yararlanabileceğiniz diş bakım paketleri bulunmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında doğum teminatı, yatarak tedavilerde limitsiz olup, masrafların tümünü karşılar. Fakat gebelik boyunca faydalanacağınız doğum teminatı ayakta tedavi teminatı alınması koşulu ile verilir. Bu yüzden muayene ve tetkikler sigorta firmasını belirlediği adetler ile sınırlıdır.

Ömür boyu yenileme garantisi (ÖBYG), sigorta şirketinin tamamlayıcı ya da özel sağlık sigortanın kapsamını değiştirmeden ömrün boyunca yenileyeceğine dair verdiği taahhüttür. Yani mevcut poliçe planınında yer alan teminat ya da ödeme limitlerini senin aleyhine olacak şekilde değiştirmeme sözünü vermesidir.

Sosyal güvenlik sigortasını tamamlayan tamamlayıcı sağlık sigortası ile herhangi bir fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağı bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının asıl amacı; özel hastanelerin tercih edilebilirliklerini arttırmak ve fark ücreti ödemede yaşanan sıkıntıların önüne geçmektir.İş Yeri Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

İş yerlerinde en çok karşılaşılan risk faktörlerinden biri yangındır. Her iş yerinde yaşanabileceği gibi sonuçları da üzücü olabilmektedir. Ancak gerekli önlemler ve garanti altına alma yolları ile yangın felaketinin verdiği zararı en aza indirmek mümkündür. İş yeri Yangın Sigortası, bu aşamada oldukça elzem ve yaptırılması gerekli bir uygulamadır.

İşyeri sigortası, iş yerinizin veya iş yerinizdeki her türlü demirbaş eşya, makine-tesisat veya cam-emtia gibi varlıklarınızın güvence altına alınması amacıyla yapılan bir sigorta türüdür.

İşyeri sigortasının genel teminatları şunlardır: Yangın Dahili su baskını Grev, lokavt, terör Duman Yıldırım Fırtına Patlama Deprem Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti Hırsızlık Kara araçları çarpması Enkaz kaldırma Hava araçları düşmesi Yer kayması Kar ağırlığı İş durması Cam kırılması Yangın-infilak mali sorumluluk Sel-su baskını Ancak bu teminatlara ilaveten, iş yerinizin sahip olduğu diğer riskleri de hesaplayarak, ek teminatlar talep edebilirsiniz. Poliçenize dahil edilebilecek ek teminatları belirlemek için teklif talebinize sırasında poliçenin kapsamasını arzu ettiğiniz tüm riskleri belirtmeniz faydalı olacaktır.

İş yeri sigortanızı yaptırmak ve uzman kadromuzdan detaylı bilgi almak için hemen bizi arayın! 0216 660 06 17

İş yeri sigortası yaptırırken bina değeri, dekorasyon değeri, demirbaş değeri, iş yerinin faaliyet konusu, hırsızlık önlemleri, işletme ticari ünvanı, şahıs için TC kimlik numarası, şirketler için ise vergi numarası talep edilmektedir.Özel Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Özel Sağlık Sigortasını yaptırdığınız şirketin sayfasından anlaşmalı sağlık kurumlarını görüntüleyebilirsiniz.

Önceki Tıbbi Geçmiş, Aile Tıbbi Geçmişi, Yaş, Poliçenin Süresi, Meslek, Cinsiyet, Sağlığınızı Riske Atan Durumlar, Coğrafi Konum gibi bir çok faktör Özel Sağlık Sigortası Priminizi Etkileyebilecektir.

Sağlık sigortası, ilk prim ödemesiyle birlikte başlar. Belirtilen süre içerisinde prim ödemelerini düzenli bir biçimde yaparak sağlık sigortanızın devamlılığını sağlayabilir, süre bittiği zaman sigorta poliçenizi tekrar düzenleyerek yenileyebilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası bekleme süresinin geçerli olduğu hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:
Yağ bezesi işlemleri,
Organ nakli ve transplantasyon
Yumurtalık, meme, varis ve rahim hastalıkları
Sinüzit sorunları, bademcik, burun, geniz hastalıkları, kulak türü operasyonu
Katarakt ameliyatı
Tiroit ve glokom hastalıkları
Safra kesesi ve anorektal hastalıklar, kist, fıtık
Dizde oluşan yırtıklar, omur ve disk hastalıkları
Sinir blokajı, faset denervasyon
Böbrek hastalıkları, üriner sistem taşır, prostat, kalp hastalıkları, kanser

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 3 ay boyunca aşağıda sayılan hastalıklara yapılacak müdahale veya yatarak gerçekleşecek tedavi giderleri sigorta şirketi tarafından karşılanmayacaktır.

Özel sağlık sigortası teminatlarında olduğu gibi profesör ve doçent farkları da belirli limitler dahilinde karşılanmaktadır. Bazı sigorta şirketleri poliçelerinde bu farklı karşılamayacaklarını belirtebilirler. Bu nedenle sigorta yaptırmadan önce olası bir ameliyat durumunda işlemlerin profesör ya da doçent tarafından uygulanmasını istiyorsanız bu farklı karşılayacak bir sigorta şirketini tercih etmelisiniz.

Evet, sağlık sigortanıza doğum teminatı ekletmeniz durumunda doğum masraflarınız sigorta şirketi tarafından karşılanır. Doğum teminatlı sağlık sigortası kapsamında; gebelik rutin kontrolleri, gebelik tahlil ve tetkikleri, gebelik komplikasyonları, normal doğum, sezaryen doğum ve oda masraflarınız teminat altındadır.

Sigorta şirketleri özel sağlık sigortası doğum paketleri için bekleme süresi uygular. Özel sağlık sigortası ile doğum yapmak isteyen kadınlar; sigorta başlangıç tarihinden itibaren genellikle 12 ay süre ile hamile kalmamaları gerekmektedir.

Bir kişi, kendisi için ödediği sigorta primlerinin yanı sıra eşi veya küçük çocuğu (Okuyorsa 25, okumuyorsa 18 yaşa kadar) adına ödediği özel sağlık sigortası primleri için de vergi indirimi alabilmektedir.

Özel sağlık sigortalarında 1 Ocak 2013'ten önce yüzde 5 olan vergi indirimi oranı, söz konusu tarihte yüzde 15'e yükseltilmiştir. Yani bir kişi, özel sağlık sigortası primlerini brüt gelirinin yüzde 15'ini geçmemesi kaydıyla vergiden düşebilir.

Sağlık poliçenizi iptal ettirmek için, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından yazılan iptal talebi dilekçenizi iletmeniz durumunda poliçenizin iptali sağlanacaktır.

Poliçeniz ilk defa oluşturulacak ise hemen, yenileme yapıyor iseniz vade tarihinin 2. iş günü ödeme gerçekleşmezse otomatik iptal işlemleri yapılmaktadır.

Dilediğiniz anlaşmalı doktor veya anlaşmalı sağlık kurumlarından tam kapsamlı bir sağlık kontrolü, teşhis etme ve tedavi görme hizmetleri almanızı sağlayan sigorta çeşididir.

Evet, sağlık sigortanıza doğum teminatı ekletmeniz durumunda doğum masraflarınız sigorta şirketi tarafından karşılanır. Doğum teminatlı sağlık sigortası kapsamında; gebelik rutin kontrolleri, gebelik tahlil ve tetkikleri, gebelik komplikasyonları, normal doğum, sezaryen doğum ve oda masraflarınız teminat altındadır.

Özel sağlık sigortası tüp bebek ile ilgili hiçbir masrafı poliçe kapsamında karşılamamaktadır. Doğum kontrol yöntemleri ve kısırlığa ilişkin aşağıda belirtilen her türlü işlem teminat dışı kalan durumlar arasındadır. Kısırlık (infertilite) tanı, tetkik tedavi ve komplikasyonlarına ait giderler.

Ömür boyu yenileme garantisi (ÖBYG), sigorta şirketinin tamamlayıcı ya da özel sağlık sigortanın kapsamını değiştirmeden ömrün boyunca yenileyeceğine dair verdiği taahhüttür. Yani mevcut poliçe planınında yer alan teminat ya da ödeme limitlerini senin aleyhine olacak şekilde değiştirmeme sözünü vermesidir.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum işlemlerinde yararlanılabilen yenidoğan teminatı, bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk günleri kapsar. Ayrıca annenin özel sağlık sigortasına dahil edilebilen bir teminattır.

Doğum ile beraber aktif olan teminatın karşıladığı sağlık hizmetleri şöyle sıralanır:

Kuvöz
Rutin takip
Yenidoğan aşıları
Testler
Tetkikler
Teminatın karşıladığı sağlık hizmetleri, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir.

Anlaşmalı sağlık kurumları, özel sağlık sigortası kapsamında hizmet sunan sigorta şirketlerine göre değişmektedir.

Özel sağlık sigortası yaptırmak için alanında uzman danışmanlarımızın size teklif sunmasını istiyorsanız hemen bizi arayabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası ile muayene ve kontrol tedavi masrafları teminat altına alınmaktadır. Ek teminatlar dahilinde yurt dışında tedavi olma, acil sağlık ve diş muayenesi gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Özel sağlık sigortasından 18 ile 65 yaş arasındaki herkesi kapsamaktadır.